000 00671nam a22001937a 4500
003 Libseu
008 180912b xxu||||| |||| 00| 0 eng d
020 _a9789556595031
041 _aTamil
082 0 0 _a001.42
_bJAU
100 1 _aஜஃபாா், பக்கீா் ப. கா.
242 _aHypothesis tests in quantitative analysis
_cJaufer, P.C. Pakkeer
245 1 0 _aதொகைசாா் பகுப்பாய்வில் கருதுகோள் சோதனைகள் /
260 _aChennai :
_bKumaran Book House
_c2015
_g2015
300 _axi, 412 p.
650 _aqualitative analysis
650 _aStatistics
942 _2ddc
_cLEB
_09
999 _c86680
_d87496