ஜஃபாா், பக்கீா் ப. கா.

தொகைசாா் பகுப்பாய்வில் கருதுகோள் சோதனைகள் / = Hypothesis tests in quantitative analysis = Jaufer, P.C. Pakkeer - Chennai : Kumaran Book House 2015 - xi, 412 p.

9789556595031


qualitative analysis
Statistics

001.42 / JAUCopyright 2014©SEUSL Library Network,South Eastern University of Sri Lanka