ரமழான், முஹம்மத் அப்துா் ரஹ்மான் அல்முா்ஸி

சமூக மாற்றத்திற்கான வழிமுறை : இமாம் ஹஸனுல் பன்னாவின் சிந்தனைகள் / - Colombo : Meelpaarvai 2014 - 377p.

9789558226155


Islam

297.74 / RAMCopyright 2014©SEUSL Library Network,South Eastern University of Sri Lanka