உமாசங்கர், பி.

கமநல அபிவிருத்தித் திணைக்களத்தில் கமநல அபிவிருத்தி உத்தியோகத்தர் ii ஆம் வகுப்பிற்கு உத்தியோகத்தா்களை ஆட்சோ்த்துக் கொள்வதற்கான திறந்த போட்டிப் பரீட்சை வழிகாட்டி நூல் / = Umashankar, P. - Colombo : GK Publication 2017 - iv, 138 p.


General knowledge

001 / UMACopyright 2014©SEUSL Library Network,South Eastern University of Sri Lanka