எதிர்மன்னசிங்கம், எஸ்.

கிழக்கிலங்கைத் தமிழ் மக்களின் பண்பாட்டுப் பாரம்பரியம் / - Batticaloa : Magudam Publications 2017 - 62 p.

9789554041059


Culture of Tamil peoples

954.811 / ETHCopyright 2014©SEUSL Library Network,South Eastern University of Sri Lanka