கந்தையா, வி.சீ.

மட்டக்களப்புத் தமிழகம் / = Kanthaiya, V.C. - Jaffna : Release ilakecari ponnaiya Memorial Council 1964 - 492 p. Illustration


Tamils
History
Sri lanka
Batticaloa

SJ009418Copyright 2014©SEUSL Library Network,South Eastern University of Sri Lanka