லத்தீப், த.சா. அப்துல்

திருக் குர்ஆனம் இயற்கையும்; முதலாம் பாகம் - Colombo T.S. Abdul Latheef 1971 - 310p.


selected suras

SJ008678Copyright 2014©SEUSL Library Network,South Eastern University of Sri Lanka