ரகுராகவன், க

மனித வள முகாமை : = manita vaLa mukaamai (managing human resources) = Raguragavan, G. - Batticaloa United Publicatiom 1997 - 173p.

9556450009


Management

658.31 / RAGCopyright 2014©SEUSL Library Network,South Eastern University of Sri Lanka